What are your interests?
Select categories to help us recommend content for you.
Let's Go!
Close queue History
Play full episodes to fill your queue.
   
Ravak | پادکست فارسی راوک

Ravak | پادکست فارسی راوک

69 Episodes By Rasoul podcasters.spotify.com/pod/show/...
شنیدن داستان های خوب (داستان های کوتاه، کتاب های صوتی و معرفی کتاب)
Books Arts
Ravak | پادکست فارسی راوک
Ravak | پادکست فارسی راوک
@ravak|پادکستفارسیراوک
mute button
stars icon No captions Available
معرفی کتاب - راه هنرمند
کتاب راه هنرمند یک راهنمای کاربردی برای ایجاد خ... more
Aug 9 2021 4m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
معرفی کتاب باشگاه پنج صبحی‌ها
حرخیزی نه‌تنها در این روزگار پرمشغله حائز اهمیت است ... more
Apr 30 2021 3m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
معرفی کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها
معرفی کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها کتاب هنر ... more
Apr 24 2021 8m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
شعر پانزده از کتاب ۲۱
یک نفس مانده زمستان به بهاران برسد/برف یخ بسته ی هر ... more
Mar 19 2021 2m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
معرفی کتاب: بیست ویک 21
زندگی بازی اعداد نیست ولی می تواند به بازی عددها تبد... more
Feb 28 2021 4m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
روایت های زکریا - قسمت هفدهم
در آغاز هر روزه و در ادامه هرازگاهی، که ضمن آنها با ... more
Jan 23 2021 4m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
چهل نامه کوتاه به همسرم - قسمت هفتم و پایانی
زندگی بدون روزهای بد نمی شود, بدون روزهای اشک و درد ... more
Oct 6 2020 37m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
چهل نامه کوتاه به همسرم - قسمت ششم
کسی که در برابر بتهوون، باخ و موتزارات، فروتنانه سکو... more
Oct 1 2020 28m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
چهل نامه کوتاه به همسرم - قسمت پنجم
زندگی مشترک را نمی توان یک بار به خطر انداخت و باز ا... more
Sep 26 2020 18m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
چهل نامه کوتاه به همسرم - قسمت چهارم
یا می دانی با ساز همگان رقصیدن، و آنگونه پای کوبیدن ... more
Sep 21 2020 28m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
معرفی کتاب مردی به نام اوه
مردم دیگر نمی دانند چگونه یک قهوه ی خوب آماده کنند. ... more
Sep 16 2020 5m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
چهل نامه کوتاه به همسرم - قسمت سوم
تو دلت می خواهد که حتی مخالفان راه و نگاه و اندیشه و... more
Sep 11 2020 26m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
چهل نامه کوتاه به همسرم - قسمت دوم
راستی این « دیگران » که گهگاه این قدر تو را آسیمه سر... more
Sep 6 2020 26m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
چهل نامه کوتاه به همسرم - قسمت 1ول
چرا قضاوتهای دیگران در باب رفتار، کردار، و گفتار ما،... more
Sep 1 2020 24m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
معرفی کتاب درویش خان
درویش خان، یک رمان عاشقانه درباره موسیقی و روایتی از... more
Aug 27 2020 4m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
مائده های زمینی - قسمت دهم - پایانی
«بگذار عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چیزی که به آن م... more
Jul 30 2020 17m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
مائده های زمینی - قسمت نهم
«بگذار عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چیزی که به آن م... more
Jul 25 2020 18m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
مائده های زمینی - قسمت هشتم
«بگذار عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چیزی که به آن م... more
Jul 20 2020 18m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
مائده های زمینی - قسمت هفتم
«بگذار عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چیزی که به آن م... more
Jul 16 2020 17m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
مائده های زمینی - قسمت ششم
«بگذار عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چیزی که به آن م... more
Jul 12 2020 25m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
مائده های زمینی - قسمت پنجم
«بگذار عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چیزی که به آن م... more
Jul 8 2020 34m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
مائده های زمینی - قسمت چهارم
«بگذار عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چیزی که به آن م... more
Jul 3 2020 36m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
مائده های زمینی - قسمت سوم
«بگذار عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چیزی که به آن م... more
Jun 30 2020 28m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
مائده های زمینی - قسمت دوم
«بگذار عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چیزی که به آن م... more
Jun 26 2020 27m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
مائده های زمینی - قسمت اول
«بگذار عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چیزی که به آن م... more
Jun 23 2020 25m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full