What are your interests?
Select categories to help us recommend content for you.
Let's Go!
Close queue History
Play full episodes to fill your queue.
   
3 ใต้ร่มโพธิบท

3 ใต้ร่มโพธิบท

315 Episodes By ปัญญา ภาวนา ฟังธรรมะ ปัญญาภาวนา Panya Bhavana panya.org
เรียนรู้หัวข้อธรรมะ ที่เป็นแผนที่แม่บท เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ด้วยสูตร 15+45 คือนั่งสมาธิ 15 นาที แล้วตามด้วยการอธิบายหัวข้อธรรมะ 45 นาที เพื่อให้ตกผลึกความคิดเป็นสัมมาทิฏฐิ มีปัญญาเดินทางแผนที่คำสอนได้. New Episode ทุกวันพุธ เวลา 05:00, Podcast นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายการธรรมะรับอรุณ ออกอาก ...more
Society & Culture Philosophy
3 ใต้ร่มโพธิบท
3 ใต้ร่มโพธิบท
@3ใต้ร่มโพธิบท
mute button
stars icon No captions Available
อปริหานิยธรรม : ธรรมะอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม [6724-3d]
อปริหานิยธรรม คือธรรมะอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่... more
Jun 11 2024 58m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
สาราณียธรรม [6723-3d]
บทสวด สาราณียะธัมมะสูตตัง เป็นบทที่กล่าวถึงสาราณียธ... more
Jun 4 2024 57m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
ความฉลาดในธาตุ และอายตนะ [6722-3d]
การทำอะไรซ้ำๆ ย้ำๆ อยู่บ่อยๆ จะทำให้เราเกิดความชำนาญ... more
May 28 2024 57m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
ฐานะที่พึงพิจารณาเพื่อการหลุดพ้น [6721-3d]
ปัญญาการรอบรู้ในทุกข์ของผู้ถึงซึ่งพระนิพพานหรือกล่าว... more
May 21 2024 56m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
นิวรณ์ 5 [6720-3d]
“นิวรณ์ 5” ได้แก่ กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุ... more
May 14 2024 56m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
แก้ปัญหาด้วยสัญญา 7 ประการ [6719-3d]
ตัณหา ได้ชื่อว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์ และเป็นที่มาของปัญ... more
May 7 2024 57m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
บทสวดธชัคคสูตร [6718-3d]
ธรรม 4 ประการที่เป็นเหตุให้พระสัทธรรมเลอะ... more
Apr 30 2024 47m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
หิริ โอตตัปปะ : ธรรมคุ้มครองโลก [6717-3d]
“โลกบาล” เป็นหลักคุ้มครองรักษาโลก ที่ช่วยให้มนุษย์อย... more
Apr 23 2024 57m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
โอกาสดี 4 ประการเพื่อการบรรลุธรรม [6716-3d]
ขณะ หรือเวลา หรือโอกาส ใน 4 อย่างนี้ ได้แก่ การที่มี... more
Apr 16 2024 54m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
มรรค ผล นิพพาน [6715-3d]
บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอ... more
Apr 9 2024 57m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
วิธีละกิเลส [6714-3d]
"กิเลส" เป็นเหตุแห่งทุกข์ต้องละเสีย จึงอ้างอิงในส่วน... more
Apr 2 2024 59m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
ความมั่นคงและไม่หวั่นไหวแห่งจิต [6713-3d]
อินทรีย์ 5 และพละ 5 นั้น ต่างมีองค์ประกอบ 5 ประการ ค... more
Mar 26 2024 59m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
คุณสมบัติของคนดี [6712-3d]
“สัตบุรุษหรือสัปปบุรุษ” หมายถึง คนดี เป็นผู้ประกอบด้... more
Mar 19 2024 58m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
มงคลชีวิต35 # จิตที่ไกลจากกิเลส (6711-3d]
มงคลชีวิต 4 ข้อสุดท้ายนี้เป็นภูมิจิตของผู้ที่ไกลจากก... more
Mar 12 2024 56m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
มงคลชีวิต 34 #เห็นอริยสัจและทำให้แจ้งในนิพพาน [6710-3d]
ในทางปฏิบัติเราจำเป็นต้องรู้เรื่องอริยสัจไว้บ้าง เพร... more
Mar 5 2024 57m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
มงคลชีวิต32 # ความเพียรเผากิเลส [6709-3d]
ในคำสอนของพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญตบะ คือการเพียรเผากิเ... more
Feb 27 2024 56m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
มงคลชีวิต28 # ความอดทน [6708-3d]
“ขันติ” ความอดทน คือ การรักษาภาวะปกติไว้ได้ ไม่ว่าจะ... more
Feb 20 2024 57m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
มงคลชีวิต 20 #การงดเว้นจากบาป [6707-3d]
มงคลชีวิตข้อ19 “อารตี วิรตี ปาปา” การงดเว้นจากบาป คำ... more
Feb 13 2024 59m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
มงคลชีวิต 15 #ทำงานไม่คั่งค้าง [6706-3d]
“งาน” คือ อะไรก็ได้ที่เป็นระบบ เป็นขั้นตอน มีวิธีกา... more
Feb 6 2024 1h
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
มงคลชีวิต 7 # “ตั้งตนไว้ชอบ” [6705-3d]
อตฺตสมฺมาปณิธิ จ หมายถึง ตั้งตนไว้ชอบ ในที่นี้คือ กา... more
Jan 30 2024 1h 2m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ [6704-3d]
ธรรมของสัตบุรุษมี สัทธรรม 3 อย่างคือ ปริยัติ ปฏิบัต... more
Jan 23 2024 55m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
ตัณหา [6703-3d]
ตัณหา เป็นเครื่องทำให้มีการเกิดอีก มีความเป็นสภาวะขึ... more
Jan 16 2024 57m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
จรณะ 15 [6702-3d]
จรณะคือข้อปฏิบัติให้ถึงปัญญาข้อปฏิบัติที่ทำวิชชาให้เ... more
Jan 9 2024 54m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
พร 9 ประการ สมปรารถนาด้วยธรรม [6701-3d]
ขึ้นชื่อคำว่า “พร” เป็นสิ่งที่ใครๆก็ปรารถนาเพื่อต้อง... more
Jan 2 2024 59m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
วิธีเลือกครูบาอาจารย์ [6652-3d]
กัลยาณมิตร หมายถึงบุคคลที่ปรารถนาดีและนำสิ่งดีงามและ... more
Dec 26 2023 56m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full