What are your interests?
Select categories to help us recommend content for you.
Let's Go!
Close queue History
Play full episodes to fill your queue.
   
3 ใต้ร่มโพธิบท

3 ใต้ร่มโพธิบท

260 Episodes By วัดป่า ดอนหายโศก ฟังธรรมะ donhaisok donhaisok.co
เรียนรู้หัวข้อธรรมะ ที่เป็นแผนที่แม่บท เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ด้วยสูตร 15+45 คือนั่งสมาธิ 15 นาที แล้วตามด้วยการอธิบายหัวข้อธรรมะ 45 นาที เพื่อให้ตกผลึกความคิดเป็นสัมมาทิฏฐิ มีปัญญาเดินทางแผนที่คำสอนได้.New Episode ทุกวันพุธ เวลา 05:00, Podcast นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายการธรรมะรับอรุณ ออกอากา ...more
Society & Culture Philosophy
3 ใต้ร่มโพธิบท
3 ใต้ร่มโพธิบท
@3ใต้ร่มโพธิบท
mute button
stars icon No captions Available
ประสงค์เพื่อให้สมความปรารถนา [6621-3d]
ได้นำเอา ขัตติยสูตร ที่ว่าด้วยความประสงค์ 5 อย่างของ... more
May 23 2023 56m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
ขันธ์ 5 แบบแจกแจง และการทำงานของขันธ์ (ตอนที่2) [6620-3d]
ขันธ์ แปลว่า หมู่หรือกองของรูปกับนามที่แยกออกได้เป็น... more
May 16 2023 59m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
ขันธ์ 5 โดยรวม (ตอนที่ 1) [6619-3d]
“ทุกขอริยสัจ” ความจริงอันประเสริฐ คือ “ทุกข์” อุปาทา... more
May 9 2023 57m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
วิมุตติสู่นิพพาน [6618-3d]
การที่จะนำธรรมะมาปฏิบัติจนเกิดเป็นผลขึ้นทางปัญญาได้น... more
May 2 2023 53m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
คู่ธรรมต่างทิศ [6617-3d]
บางครั้ง..คนเรานั้น ก็มักจะสับสนในธรรมที่ดูจะเหมือนๆ... more
Apr 25 2023 56m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวใจ-สังคหวัตถุ 4 [6616-3d]
ธรรมะที่ช่วยประสานประโยชน์ให้เกิดความสามัคคี ให้อยู่... more
Apr 18 2023 59m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
สติแก้นิวรณ์ [6615-3d]
“นิวรณ์ 5” ได้แก่ กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุ... more
Apr 11 2023 57m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
ผัสสะเครื่องสอบอริยมรรค [6614-3d]
เมื่อเรายังคงมีชีวิต และยังคงอาศัยอยู่บนโลก เราคงหลี... more
Apr 4 2023 58m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
วิชชาดับอวิชชา [6613-3d]
ธรรมชาติของมรรค 8 เมื่อเราปฏิบัติตามมรรค จะทำให้คลาย... more
Mar 28 2023 51m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
ประตูแห่งอมตะธรรม 11 บาน [6612-3d]
พระอานนท์แสดงธรรมโปรดทสมคหฤบดี ชาวเมืองอัฏฐกะ โดยมีเ... more
Mar 21 2023 54m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
มงคลชีวิต 36 #สรุปส่งท้ายชุดมงคลชีวิต [6611-3d]
มนุษย์เรา ล้วนแต่ต้องการสิ่งที่ดีงาม เป็นมงคลแก่ชีวิ... more
Mar 14 2023 58m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
มงคลชีวิต 35 #จิตที่ไกลจากกิเลส [6610-3d]
เป็นมงคลชีวิตเบื้องสูงที่เดินทางมาถึง 4 ข้อสุดท้าย เ... more
Mar 7 2023 56m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
มงคลชีวิต 34 #เห็นอริยสัจและทำให้แจ้งในนิพพาน [6609-3d]
ในทางปฏิบัติเราจำเป็นจะต้องรู้เรื่องอริยสัจไว้บ้าง เ... more
Feb 28 2023 57m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
มงคลชีวิต 33 #การประพฤติพรหมจรรย์ [6608-3d]
มงคลข้อนี้ เป็นการเดินทางจากโลกียะไปสู่โลกุตระ เป็นก... more
Feb 21 2023 56m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
มงคลชีวิต 32 #ความเพียรเผากิเลส [6607-3d]
ในพุทธศาสนา การบำเพ็ญตบะ คือ การเพียรเผากิเลส จะมุ่ง... more
Feb 14 2023 56m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
มงคลชีวิต 31 #การสนทธนาธรรม [6606-3d]
ธรรมสากัจฉา หรือแปลกันว่า สนทนาพูดคุยธรรมะ จะต้องมีส... more
Feb 7 2023 58m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
มงคลชีวิต 30 #การพบเห็นสมณะ [6605-3d]
สมณะ คือ ยอดคนดีทางธรรม เป็นผู้ที่สงบจากการทำบาป (กิ... more
Jan 31 2023 56m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
มงคลชีวิต 29 #เป็นผู้ว่าง่าย [6604-3d]
“โสวจสฺสตา” ความเป็นผู้ว่าง่าย สอนง่าย บอกง่าย ฟังเห... more
Jan 24 2023 56m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
มงคลชีวิต 28 #ความอดทน [6603-3d]
ขันติ คือ ความอดทนนั้น คือ การรักษาภาวะปกติไว้ได้ ไม... more
Jan 17 2023 56m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
มงคลชีวิต 27 #ฟังธรรมตามกาล [6602-3d]
การฟังอะไรที่ฟังแล้ว ทำให้จิตใจสูงขึ้น ดีขึ้น หมายถึ... more
Jan 10 2023 54m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
มงคลชีวิต 26 #ความกตัญญู [6601-3d]
กตัญญู หมายถึง การรู้คุณ ซึ่งต้องเห็นด้วยปัญญา ส่วนก... more
Jan 3 2023 59m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
มงคลชีวิต 25 #ความสันโดษ [6552-3d]
"สันโดษ" มาจากคำว่า "สนฺตุฏฺฐิ" มาจากคำว่า “สนฺโตส” ... more
Dec 27 2022 57m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
มงคลชีวิต 24 #ความอ่อนน้อมถ่อมตน [6551-3d]
การอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นการพิจารณาน้อมเข้ามาในตัวเองว่... more
Dec 20 2022 58m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
มงคลชีวิต 23 #ความเคารพ [6550-3d]
"คารวะ 6" คือ การมองเห็นคุณค่า และความสำคัญ แล้วปฏิบ... more
Dec 13 2022 57m
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full
mute button
stars icon No captions Available
มงคลชีวิต 20 #การงดเว้นจากบาป [6547-3d]
หิริ ความละอาย รังเกียจต่อบาป และโอตตัปปะ ความกลัวต่... more
Dec 13 2022 1h
Like
Clip
Share
Transcript
More
Play Full